Regulamin

Regulamin 1. Dane Firmy J.B.P. S.C. Mikołajska 2, 31-027 Kraków, Polska NIP: 6760105742 2. Zasady Świadczenia Usług 1. Do prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu niezbędne jest: a. posiadanie dostępu do sieci Internet; b. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”; c. posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej; d. posiadanie numeru telefonu. 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe. 3. Oferta 1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane przez Restauracje za pośrednictwem Serwisu. 2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez Restauracje za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników. 4. Restauracja określa obszar, w ramach którego Zamówienie może zostać zrealizowane. Jeżeli Użytkownik wskaże jako miejsce dostawy Zamówienia adres znajdujący się poza określonym przez Restaurację obszarem, zostanie poinformowany, że realizacja Zamówienia przez wybraną Restaurację nie jest możliwa. 5. Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 6. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia. 7. W formularzu Zamówienia należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy. 8. Użytkownik powinien wybrać zamawiane Posiłki (ich rodzaj oraz ilość), formę płatności oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego Użytkownik powinien użyć funkcji "Kod rabatowy" i wpisać kod rabatowy we wskazane pole w ramach Serwisu. 9. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie”. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu. 10. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do Restauracji. 11. Po otrzymaniu przez Użytkownika od Restauratora informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a wybranym przez niego Restauratorem zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Posiłku. Realizacja Zamówienia przez Restauratora dokonywana jest niezwłocznie po uznaniu płatności internetowej za dokonaną, zgodnie z § 8 ust. 2 poniżej. 12. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających Restauratorowi przyjęcie Zamówienia lub realizację zamówienia przez Restauratora umowy sprzedaży posiłku, Restaurator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w celu: a) ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzedaży Posiłku lub b) złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim Umowy sprzedaży Posiłku lub c) przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Restauratorem Umowy sprzedaży Posiłku. 13. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia. 14. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Operator / Restauratorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji. 4. Płatność 1. Użytkownicy mogą płacić za zamówienie za pośrednictwem Serwisu: a. gotówką, bezpośrednio do rąk pracownika w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia, b. w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności o ile wybrana przez Użytkownika Restauracja akceptuje taką formę płatności. 2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji (w przeciągu 8 min) transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych 3. Płatności on-line realizuje: - PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278. 4. Rozpatrywanie reklamacji 1. Reklamacje Konsumentów dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Restauracji z wykorzystaniem jej danych kontaktowych wymienionych w aplikacji. 2. Po otrzymaniu reklamacji, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Konsumenta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy. Polityka Prywatności Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (podania imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Dane będą przetwarzane przez JBP sc Tomasz Zakrzewski i wspólnicy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”. Dane będą przetwarzane przez JBP sc Tomasz Zakrzewksi i wspólnicy dla potrzeb marketingu bezpośredniego towarów lub usług oferowanych przez JBP sc Tomasz Zakrzewski i wspólnicy, przy czym klientowi przysługuje wówczas prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w tym zakresie